Klager & Anker

Klager

På trods af de bedste intentioner om det modsatte kan der opstå en situation, som giver anledning til at indgive en klage. Byggeriets Kvalitetskontrol har derfor en procedure, der har som formål at sikre en rettidig og uvildig behandling af klager.

Klager kan vedrøre certificeringsaktiviteter, vi er ansvarlige for, en certificeret kunde eller inspektioner udført af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Vi kvitterer for modtagelse af klager og anker senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen, samtidigt hermed oplyser vi, hvor lang behandlingstid, du kan forvente.

Vil du klage, skal du sende klagen skriftligt til:
Byggeriets Kvalitetskontrol
Ådalen 15
6600 Vejen
bk@byggekvalitet.dk 

Vi vender tilbage med et begrundet svar på klager, så hurtigt vi kan. Den begrundelse, vi lægger til grund for svaret, er gennemgået og godkendt af mindst én person, der ikke tidligere har været involveret i emnet for klagen.

Anker

Du kan anke afgørelser truffet af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Personer, der behandler og træffer beslutning i ankesager, kan derfor ikke være de samme, som har udført audit og truffet beslutninger, der ligger til grund for anken.

Ankesager må ikke medføre diskrimination af appellanten.

Appellanten underrettes om modtagelsen af anken, og orienteres om hvordan sagen skrider frem, og om resultatet af behandlingen af anken.

Ledelsen i Byggeriets Kvalitetskontrol har udfærdiget erklæringer om upartiskhed og om audit og certificeringsprocesser. Ledelsens erklæringer kan ses her.

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen