Kloak

Her finder du den information, du skal bruge for at blive autoriseret.

For at hjælpe dig igennem processen med at blive autoriseret og hjælpe med den løbende kvalitetskontrol, er der udarbejdet en række værktøjer. Det drejer sig bl.a. om vejledninger til KLS-håndbøger og diverse bilag til den løbende kvalitetssikring og meget mere.

Vejledninger og bilag er udarbejdet i henholdsvis Microsoft Word og Excel, og er beregnet til at skulle udfyldes i virksomheden.

Tilmelding til autorisationsområdet

Herunder kloak, el og VVS

Prisliste for autorisationsområdet (kloak, vvs og el)

Vejen til autorisation

Har du et gyldigt eksamensbevis, og ønsker du at opnå autorisation, skal du foretage dig følgende i nævnte rækkefølge:

1. Tilmelding til kontrolinstans
Du starter med at hente certificeringsaftalen til det område, du ønsker certificering til under 'Tilmelding til autorisationsområdet' ovenfor.

Denne skal udfyldes og fremsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol, sammen med nedenstående KLS-system.

2. Udarbejdelse af KLS-system
Vejledning til virksomhedens KLS-system kan findes under 'KLS-håndbog med bilag'.

Kopi af virksomhedens KLS-system skal efter udarbejdelse sendes til os, for evaluering og forhåndsgodkendelse, sammen med ovennævnte certificeringsaftale.

3. Forhåndsgodkendelse af KLS-systemet
Når KLS-systemet er evalueret og opfylder alle krav, samt når faktura for evaluering og forhåndsgodkendelse ses betalt, indberetter vi forhåndsgodkendelse til Sikkerhedsstyrelsen og sender rapport herom til dig.

4. Ansøgning om autorisation ved Sikkerhedsstyrelsen
Udfyldelse af skemaer foregår via Virk.dk.

Find link til ansøgningsskema m.m. under punktet 'Sikkerhedsstyrelsen'.

I forbindelse med ansøgning skal der indbetales gebyr (pr. ansøgningsskema) til Sikkerhedsstyrelsen, før de behandler en ansøgning.

5. Auditbesøg i virksomheden
Det første auditbesøg i virksomheden foretages ca. 1 år efter forhåndsgodkendelsen.

Når virksomheden er endelig godkendt, meddeler vi dette til Sikkerhedsstyrelsen, og udsteder samtidig et certifikat.

KLS Håndbog med bilag

KLS skabelonerne er udformet som generelle vejledninger, som inspiration til virksomheder, der skal udarbejde et kvalitetsledelsessystem (KLS).
Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig intet ansvar for, om anvendelsen af skabelonerne kan føre til en godkendelse.

KLS HÅNDBOG
KLS skabelon til brug for udarbejdelse af et kvalitetsledelsessystem (KLS) for en autoriseret virksomhed indenfor kloakområdet.

For virksomheder hvor alle ledelsesmæssige opgaver varetages af den fagligt ansvarlige:
KLS skabelon nr. 01

For virksomheder hvor de ledelsesmæssige opgaver varetages af flere personer:
KLS skabelon nr. 02

KLS BILAG
Bilag 01 - Aftaleseddel
Bilag 02 - Lovgivnings- og vejledningsmateriale
Bilag 03 - Kompetenceskema
Bilag 04 - Prøve- og måleudstyr
Bilag 05 - Projektgennemgang
Bilag 06 - Ledelsens evaluering
Bilag 07 - Afvigelsesrapport
Bilag 08 - Proces- og slutkontrolskema for alm. kloakarbejde
Bilag 09 - Lejeaftale
Bilag 10 - Proces- og slutkontrolskema for strømpeforing
Bilag 11 - Færdigmeldingsblanket
Bilag 13 - Modtagekontrol materialer

SUPPLERENDE KLS BILAG
Bilag 14 - TV rapport
Bilag 15 - Arbejdsmappe - kloakarbejde
Bilag 25 - Proces- og slutkontrol - Fundamenter og gulve
Bilag 26 - Proces- og slutkontrol - Jordarbejde
Bilag 27 - Proces- og slutkontrol - Belægningsarbejde
Bilag 28 - Servicerapport afløbsinstallationer
Bilag 28a - Serviceaftale - afløbsinstallationer
Bilag 30 - Tæthedsprøvning jf. DS 455
Bilag 31 - Tjekliste ved forsikringsskader
Bilag 32 - Tegning / skitse

ANSÆTTELSESAFTALE
Bilag 38 - Ansættelsesaftale for fagligt ansvarlige

KONTROLORDNINGEN FOR STYRET BORING
Procedure:
Efter kravene i Kontrolordning for styret boring og gennempresning
Bilag 103 - Procedure for styret boring

ARBEJDSMILJØ
Procedure:
Bilag 104 - Procedure for virksomhedens arbejdsmiljøindsats

Bilag:
Bilag 18 - Arbejds- Plads- Vurdering (APV)
Bilag 19 - Basisinstruks Kloakarbejde
Bilag 20 - Basisinstruks Jord- og beton- og anlægsarbejde
Bilag 23 - Basisinstruks andre arbejdsprocesser
Bilag 24 - Liste over farlige stoffer

 

Forberedelse af audit

Du kan anvende denne tjekliste til forberedelse af audit

 

Tjekliste til forberedelse af audit (NYT!)

Drift- og vedligeholdelsesmanualer

"Smart" Drift- og vedligeholdelsesmanualerne er udviklet til at fungere i Office på en Windows PC. Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig intet ansvar for, om systemerne kan bruges på andre IT platforme.

SMART Drift- og vedligeholdelsesmanualer (pr. 16-06-2020):
"SMART" Drift- og vedligeholdelsesmanualer - rev. 09 - gyldig fra 21.11.2016. Kræver aktivering af makroer i excel.
Smart Drift- og vedligeholdelsemanualer

Drift- og vedligeholdelsesmanualer uden makroer (pr. 16-06-2020):
Hvis der er problemer med at få makroerne  til at virke, ligger der herunder et link til en udgave uden makroer. 
Drift- og vedligeholdelsesmanualer uden makroer - samlet PDF-fil

Drift- og vedligeholdelsesmanualer uden makroer - ZIP-fil med særskilte PDF-filer

Drift- og vedligeholdelsesmanualer uden makroer - Excel

BK Beregningsskemaer

Byggeriets Kvalitetskontrol tilstræber at beregningsskemaer m.v. er korrekte, men bl.a. som følge af hyppige lovændringer eller fremkomst af nye standarder m.v. kan der forekomme fejl eller unøjagtigheder i beregningsskemaerne. Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig derfor intet ansvar for beregningsskemaernes rigtighed eller for enhver utilsigtet virkning af deres brug.

LAR-dimensioneringsregneark 2015

LAR-dimensioneringsregneark - forenklet kloakmesterskema

Vejledning til Dimensionering af LAR-anlæg

Beregningsskema til dimensionering af fedtudskiller

Beregningsskema til dimensionering af udskilleranlæg for benzin og olie

Beregning af udstrømning gennem hul

BK-BEREGNINGSSKEMA 02 - Lukket forsinkelsesbassin (excel)

BK-BEREGNINGSSKEMA 02 - Lukket forsinkelsesbassin (zip)

 

BK-anvisninger

Byggeriets Kvalitetskontrol tilstræber at anvisninger m.v. er korrekte, men bl.a. som følge af hyppige lovændringer eller fremkomst af nye standarder m.v. kan der forekomme fejl eller unøjagtigheder i anvisningerne. Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig derfor intet ansvar for anvisningernes rigtighed eller for enhver utilsigtet virkning af deres brug.

BK ANVISNING 01 - Spildevandsanlæg i det åbne land samt
BK anvisning 001, 5. udgave - 2012

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt
- ansvarsforhold ved udførelsen
- beregning af faskiner til tag- og overfladevand
Skema med afstandskrav finde på side 38
Skema med vejledende længder på faskiner findes på side 39

Afstandskrav til spilde- og regnvandsanlæg

Faskiners længde i meter ved nedsivning af tag- og overfladevand

------------------------------------------------------------------

BK ANVISNING 02 - Lukket forsinkelsesbassin

Formålet med denne anvisning er, på et erfaringsbaseret grundlag, at give et fælles teknisk grundlag for etablering af lukkede bassiner til forsinkelse af regnvand på grunden, inden vandet ledes til hovedkloak eller anden recipient

BK-ANVISNING 02 - Lukket forsinkelsesbassin

BK-BEREGNINGSSKEMA 02 - Lukket forsinkelsesbassin (excel)

BK-BEREGNINGSSKEMA 02 - Lukket forsinkelsesbassin (zip)

Anvisningen er udarbejdet for at lette og standardisere arbejdet for kloakmestre, rådgivere, kommuner og bygherrer i forbindelse med projektering og etablering af lukkede forsinkelsesbassiner.

 

Sikkerhedsstyrelsen

Find hvad du har brug for vedr. Sikkerhedsstyrelsen på siden her:

Autorisationsregister
Find autoriserede virksomheder

Virksomhedsautorisation
Søg virksomhedsautorisation - sker ved login på Virk.dk

Fagligt ansvarlig
Søg godkendelse som fagligt ansvarlig

Dispensation
Søg dispensation (bl.a. til at arbejde uden tilknyttet fagligt ansvarlig)

Blanket til oplysninger fra den tilsynførende virksomhed
Oplysningsblanket fra den tilsynsførende virksomhed

Ændringer vedr. fagligt ansvarlig
Oplys Sikkerhedsstyrelsen om ændringer vedr. den fagligt ansvarlige

Ændringer i virksomhedens basisoplysninger
Oplys Sikkerhedsstyrelsen om diverse ændringer

Færdiggørelse
Færdiggørelse af anden autoriseret virksomheds arbejde

Undtagelser
Undtagelser fra krav om autorisation

Bestil arbejdsmapper, standarder m.m.

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

KloakmesterNYT og AutorisationsNYT

Hold dig orienteret om, hvad der rører sig på kloak- og autorisationsområdet med KloakmesterNYT og AutorisationsNYT. Nyhedsbrevene udkommer en til to gange årligt.

Klik ind og læs det seneste nummer af KloakmesterNYT

Klik ind og læs det seneste nummer af AutorisationsNYT

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk