Firmatilpasset kursus

Sammensæt dit eget kloakfaglige kursus efter behov - vælg moduler

Du har valgt nedenævnte emneområder for dit firmatilrettede kursus, og skal nu vælge de specifikke enkeltmoduler inden for hver område du ønsker på kurset

Bemærk den varighed, som hvert modul har.

Firmatilpasset kursus

Emnekatalog for KLS - kvalitetsledelse


Du lærer om KLS og hvordan du bruger det korrekt, herunder ansvarsfordeling, dokumentstyring og de vigtigste delprocesser i kloak- og kvalitetssikringen, og hvordan de registreres i KLS.

Varighed: 1 time og 30 minutter

 • Lovgrundlag
 • Omfang af KLS
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af KLS
 • Certificering af KLS
 • Ansvar for KLS
 • Den fagligt ansvarliges ansvar, pligter og beføjelser
 • Dokumentstyring og sporbarhed
 • Den fagligt ansvarliges bemanding, instruktion og tilsyn
 • Krav til ledelsens evaluering
 • Korrektioner og forbedringer (afvigelsesbehandling)
 • Tilstrækkelig proces- og slutkontrol
 • Krav til hvad der skal opbevares i KLS for hvert enkelt udført kloakarbejde
 • Færdigmelding af installationen (bygherre/kommune)

Du lærer hvordan du gennemfører og skriver en god ledelsesevaluering, så den skaber værdi for din virksomhed?

Varighed: 45 minutter

 • Hvorfor? (ISO)
 • Hvordan?
 • Fra meningsløs til meningsfuld

På dette kursus går vi i dybden med revisionsstyring og dokumentstyring i KLS, så du undgår irriterende  anmærkninger for ”dumme-fejl” i dit KLS, når du har auditor på besøg.

Varighed: 45 minutter

 • Sporbarhed
 • Identifikation
 • Korrekt brug

Hvilke oplysninger er nødvendige at indsamle ifbm. en kloakopgave – og hvad skal fyldestgørende slutkontrol indeholde, inden du færdigmelder en  opgave?

Varighed: 45 minutter

 • Nødvendige oplysninger
 • Fyldestgørende kontrol

Emnekatalog for afløbsinstallationer


En kort intro til det kloakfaglige område, de væsentligste begreber, lovgivning og regler indenfor etablering af kloakafløb.

Varighed: 1 time

 • Autorisationslovgivning
 • Bygge- og miljølovgivning
 • Funktionskrav
 • Materialer, anvendelseskrav og godkendelser
 • Projektering og myndighedskontakt
 • Afløbstegninger, hvilke oplysninger skal fremgå af tegningsmaterialet
 • Drift- og vedligeholdelse
 • Etablering og udførelse
 • Kontrol og prøvning

En generel gennemgang af gældende lovgivning, regler og krav til de mest almindelige kloakinstallationer og hvordan de bør udføres.

Varighed: 2 timer og 30 minutter

 • Gældende regler for udførelsen
 • Korrekt materialevalg
 • Projektering
 • Dimensionering
 • Lægningsbestemmelser
 • Proces- og slutkontrol
 • Opstropning af ledninger under bygninger
 • Rensemuligheder, overgange, retningsændringer, dimensionsændringer, tilslutninger
 • Strømpeforede ledninger
 • Dæksler og riste
 • Komponenter og installationer inden for bygningers fundament
 • Afløbsrender og sokkelrender
 • Rottespærrer
 • Udekøkkener
 • Frostsikring
 • Proces- og slutkontrol

Du lærer hvorfor man dræner, om forskellige typer bygningsdræn og hvordan de projekteres og udføres efter gældende regler.

Varighed: 1 time

 • Gældende regler i DS 436, herunder myndighedskontakt
 • Hvornår er det nødvendigt at etablere dræn
 • Forundersøgelser, grundvand, terrænforhold, afledningsmuligheder
 • Gennemgang af de forskellige drænformer
 • Basen (jordtyper i omgivelserne)
 • Projektering af dræn
 • Krav til materialer og komponenter
 • Tilslutning af dræn til afløbsinstallationen
 • Proces- og slutkontrol

Hvordan fungerer olie- og benzinudskillere? Hvordan bør den samlede installation se ud, samt  regler og krav der gælder for anlægget og de anvendte materialer.

Varighed: 1 time og 30 minutter

 • Gældende regler i DS 436, herunder myndighedskontakt
 • Hvornår er det nødvendigt at etablere dræn
 • Forundersøgelser, grundvand, terrænforhold, afledningsmuligheder
 • Gennemgang af de forskellige drænformer
 • Basen (jordtyper i omgivelserne)
 • Projektering af dræn
 • Krav til materialer og komponenter
 • Tilslutning af dræn til afløbsinstallationen
 • Proces- og slutkontrol

Du lærer om fedtudskillere, hvordan de fungerer,  hvordan den samlede installation bør se ud, og hvilke regler og krav der gælder for anlægget og de anvendte materialer.

Varighed: 1 time og 30 minutter

 • Gældende regler, herunder myndighedskontakt
 • Hvornår er det nødvendigt at etablere udskiller
 • Forundersøgelser, herunder tilløb, placering, afledningsmuligheder
 • Funktion og virkemåde
 • Dimensionering af sandfang
 • Dimensionering af udskiller
 • Projektering af udskilleranlæg
 • Krav til materialer og komponenter
 • Etablering af udskilleranlæg
 • Kontrol og prøvning
 • Proces- og slutkontrol

Du lærer om rottesikring og hvordan forhindrer rotter i at trænge ud af installationen og ind i/under bygningen.

Varighed: 3 timer

 • Lovgrundlaget for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
 • Særlige kompetencer for rottespærremontører
 • Rotters biologi og adfærd
 • Tegn på rotter i afløbssystemer
 • Sygdomme og smitterisiko (arbejdsmiljø)
 • Krav til rottespærrer
 • Placering af rottespærre
 • Service og vedligeholdelse af rottespærre
 • Svagheder i afløbssystemet
 • Fejlfinding i afløbssystemet
 • Svagheder i afløbssystemet
 • Fejlfinding i afløbssystemet
 • Proces- og slutkontrol

Du lærer om udførelsen og placeringen af pumpeanlæg, gældende regler og krav til komponenter – herunder anlæggets kapacitet og gældende regler for pumpeinstallation.

Varighed: 45 minutter

 • Gældende regler
 • Krav til materialer og komponenter
 • Forundersøgelser af behovet for pumpning
 • Fastlæggelse af om der skal etableres mere end et pumpeanlæg
 • Projektering af afløbsanlæg med pumpe
 • Udluftningskrav
 • Placering af pumpeanlæg
 • Bestemmelse af pumpeanlægs størrelse
 • Tilslutning af pumpede afløbsstrømme til afløbsinstallationen
 • Drift og vedligeholdelse
 • Proces- og slutkontrol

Du lærer om gældende regler og krav til forskellige  spildevandsløsninger i det åbne land, og hvordan du udfører dem i praksis.

Varighed: 1 time og 30 minutter

 • Gældende regler, herunder myndighedskontakt
 • Krav til materialer og komponenter
 • Forundersøgelser og projektering
 • Dimensionering a
 • Nedsivningsanlæg for husspildevand
 • Minirensningsanlæg
 • Pileanlæg
 • Beplantede filtre
 • Samletanke
 • Klorholdigt spildevand
 • Udførelse i praksis
 • Proces- og slutkontrol

Du lærer om forskellige kloakinstallationer, og hvordan de skal etableres for at sikre bygninger mod opstemning af vand og gældende regler for  installationen.

Varighed: 1 time og 30 minutter

 • Gældende regler, herunder myndighedskontakt
 • Krav til materialer og komponenter
 • Forundersøgelser
 • Valg af løsning for opstemningssikring
 • Højvandslukker
 • Bypassanlæg
 • Pumpning
 • Placering og indretning
 • Service og vedligeholdelse

Du lærer om etablering og vedligeholdelse af anlæg til lokal afledning af regnvand. Herunder gældende regler og krav.

Varighed: 1 time

 • Gældende regler, herunder myndighedskontakt
 • Krav til materialer og komponenter
 • Forundersøgelser
 • Valg af LAR-løsning
 • Placering og indretning
 • Service og vedligeholdelse
 • Placering og indretning
 • Service og vedligeholdelse

Kloakering i landbruget er lidt anderledes end den ”normale kloakering” i byerne. Lær mere om de kloakinstallationer, der er særlige for landbruget.

Varighed: 1 time

 • Lovgivning
 • Projektering og dimensionering af gylleanlæg
 • Afløb fra møddingpladsen
 • Afløb fra ensilagepladsen
 • Regler vedr. marksprøjter
 • Vaskepladser
 • Omfangsdræn omkring stalde og anlæg hvor der opbevares husdyrgødning

Emnekatalog for øvrige kurser


Få styr på de overordnede begreber inden for bæredygtighed i byggeriet, som du skal kende til som kloakmester.

Varighed: 1 time

 • Klimakrav i BR18
 • Livscyklusvurdering (LCA)
 • Miljøvaredeklaration (EPD)
 • Generiske data
 • Materialepyramiden
 • Kendskab til LCA-byg og LCAlive
 • Case-analyse

Få styr på dine forpligtelser og din rolle som faglig ansvarlig. 

Varighed: 45 minutter

 • FA´s forpligtelser
 • Faglighed contra erfaring

Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljø i kloakbranchen. Med dette modul får du  styr på de vigtigste arbejdsmiljøregler inden for kloakarbejde.

Varighed: 1 time

 • Personlige værnemidler
 • Regler om brønde hvor nedstigning finder sted
 • Vaccination
 • Regler om styrtsikre førerværn
 • Sikkerhed ved gravearbejde
 • APV

Dette kursusmodul er for dig, der gerne vil i dybden med projektering og brugen af de IT-værktøjer, som de fleste i kloakfaget bruger, når de dokumenterer installationerne. Kurset kræver du medbringer din egen PC med tilhørende software

Varighed: 1 dag (6 timer)

 • Kræver man medbringer egne PC´er

Hvem har ansvaret, når der opstår fejl og mangler? På kurset lærer du om gældende regler vedr. håndtering af fejl, mangler, ansvar og erstatning.

Varighed: 1 time og 30 minutter

 • Autorisationsloven for kloakmestre
 • Bygge- og miljølovgivning ift. udførelse af afløbsinstallationer
 • Håndtering af fejl og mangler når AB-systemet er anvendt ift. professionelle bygherrer
 • Håndtering af fejl og mangler når aftale er indgået med private forbrugere uden om AB-systemet
 • De erstatningsretlige grundprincipper for hvornår man hæfter for skader
 • De erstatningsretlige grundprincipper for hvornår man er erstatningspligtig for skader
 • Hæftelsesperioder for fejl og mangler ved projektering eller udført arbejde
 • Hvordan gennemføres en syns- og skønsforretning

Tid og sted


Varighed og pris


*Kørsel er ikke indberegnet i prisen
*Kørsel samt omkostning til afholdelse på ekstern lokation, er ikke indberegnet i prisen.

Kontakt infoNår du trykker “Ja” herover, afgiver du en ordre på et kursus med det valgte indhold.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for at indhente mere information og nærmere planlægning af tid og sted sammen med dig.

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
Ådalen 15
DK-6600 Vejen