Energimærkning

Byggeriets Kvalitetskontrol er akkrediteret af DANAK til certificering af kvalitetsledelsessystemer efter ISO 9001 på energimærkningsområdet.

På denne side finder du oplysninger vedrørende certificering på energimærkningsområdet.

Huseftersynsordningen
Byggeriets Kvalitetskontrol certificerer virksomheder efter ISO 9001 for opfyldelse af krav i Huseftersynsordningen.

Certificeringen foretages i kombination med certificering på energimærkningsområdet.

Tilmelding til området for energimærkning af bygninger

Herunder huseftersynsordning samt tæthedsmåling og termografiinspektion af bygninger.

Prisliste for ISO 9001-områder

Energimærkning af bygninger, Tæthedsmåling, Termografi, Huseftersyn mv.

Certificeringsforløb

Følgende "køreplan" for certificering anvendes:

25-11-2019

Certificeringsforløb:
 

 • Virksomheden kontakter os og indgår en skriftlig certificeringsaftale
 • Virksomheden udarbejder et kvalitetsledelsessystem målrettet mod de aktiviteter, som der søges om certificering til. 
 • Virksomhedens kvalitetsledelsessystem fremsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol til evaluering
 • Byggeriets Kvalitetskontrol evaluerer kvalitetsledelsessystemet, og foretager eventuelt et besøg på virksomheden. 
 • Når kvalitetsledelsessystemet er fuldt implementeret aftales tidspunkt for certificeringsaudit på virksomheden bestående af kontor- og markbesøg
 • Når eventuelle afvigelser er lukket udstedes et certifikat med en gyldighed på 3 år

Overvågningsaudit: 

 • De næste 2 år gennemføres overvågningsaudit på virksomheden som kontor- og markbesøg med intervaller på maksimalt 12 måneder 

Recertificering: 

 • Efter 3 år gennemføres en fuld recertificering af virksomheden bestående af kontor- og markbesøg

Suspendering, tilbagetrækning, afslag og indskrænkning

Der kan meddeles afslag, tilbagetrækning, suspendering eller indskrænkning i følgende tilfælde:

 1. Kundens ledelsessystem vedvarende eller i alvorlig grad ikke opfylder de gældende krav
 2. Kunden ikke opfylder certificeringsaftalen eller ikke tillader, at der gennemføres audit
 3. Kunden frivilligt har bedt om suspendering, indskrænkning eller tilbagetrækning

Gyldighedsområdet kan endvidere indskrænkes i følgende tilfælde:

 1. På kundens anmodning, og efter en tilpasning af ledelsessystemet
 2. Som følge af auditaktiviteter hos kunden

Suspenderinger bør max. have en varighed af 6 måneder. Når denne tidsfrist nås, skal ledende auditor vurdere, om der skal indstilles til at certificeringen trækkes tilbage eller indskrænkes.

Gyldighedsområdet for en certificering skal indskrænkes til ikke at omfatte de dele, der ikke opfylder kravene, når virksomheden vedvarende eller i alvorlig grad ikke opfylder certificeringskravene til de pågældende dele af gyldighedsområdet.

Ledende auditor skal begrunde indstillinger om en tilbagetrækning, suspendering, eller indskrænkning af en certificering, og derudover beskrive mulighederne for anke, overfor kunden.

Inden beslutninger om afslag, tilbagetrækninger, suspenderinger eller indskrænkninger træffes, skal beslutningen godkendes af ledelsen.

Meddelelse om beslutningen sendes herefter til kunden og til relevante myndigheder.

Kunden må efter et afslag, tilbagetrækning eller suspendering ikke markedsføre sig som godkendt eller certificeret, eller efter en indskrænkning markedsføre sig indenfor områder, der ligger udenfor certificeringen eller godkendelsen.

Certificerede virksomheder

Byggeriets Kvalitetskontrol kan på opfordring give information om:

 • Navn, tilhørende normativt dokument, gyldighedsområde og geografisk
    placering (by eller land) for en specifik certificeret kunde
 • Geografiske områder der opereres indenfor
 • Status for en given certificering

Anker og klager

Klager
På trods af de bedste intentioner om det modsatte kan der opstå en situation, som giver anledning til at indgive en klage.

Byggeriets Kvalitetskontrol har derfor en procedure der har som formål, at sikre en rettidig og uvildig behandling af klager.

Klager kan vedrøre certificeringsaktiviteter vi er ansvarlige for, en certificeret kunde eller inspektioner udført af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Byggeriets Kvalitetskontrol kvitterer for modtagelse af klager og anker senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen, samtidigt hermed oplyses hvor lang behandlingstid der kan forventes.

Klager sendes skriftligt til:
Byggeriets Kvalitetskontrol
Ådalen 13A
6600 Vejen
bk@byggekvalitet.dk 

Byggeriets Kvalitetskontrol vil snarest vende tilbage med et begrundet svar på klager. Den begrundelse der ligger til grund for svaret er gennemgået og godkendt af mindst én person, der ikke tidligere har været involveret i emnet for klagen.

Anker
Anker omfatter afgørelser truffet af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Personer der behandler og træffer beslutning i ankesager, kan derfor ikke være de samme, som har udført audit og truffet beslutninger på grundlag heraf.

Ankesager må ikke medføre diskrimination af appellanten.

Appellanten underrettes om modtagelsen af anken, og orienteres om hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet af behandlingen af anken.

Ledelsens erklæring om upartiskhed

En af Byggeriets Kvalitetskontrols politikker og kerneværdier er uvildighed.
Det er derfor afgørende for Byggeriets Kvalitetskontrol, at håndtere alle potentielle interessekonflikter for, at sikre objektivitet af Byggeriets Kvalitetskontrols certificeringsydelser.

Byggeriets Kvalitetskontrol vedligeholder uvildighedspolitikken ved, at følge interne uvildighedsprocedurer og ved inddragelse af eksterne interessenter i bedømmelsen af om uvildighedspolitikken overholdes.

Byggeriets Kvalitetskontrols topledelse afgiver hermed erklæring om, at de er bekendt med, og forstår vigtigheden af upartiskhed i udførelsen af godkendelses- og certificeringsaktiviteterne i relation til ledelsessystemer.

Erklæring om audit- og certificeringsprocesser

Byggeriets Kvalitetskontrol erklærer hermed, at vi på opfordring vil afgive følgende nøjagtige og korrekte oplysninger vedrørende:

1) Audit- og certificeringsprocesserne for tildeling, opretholdelse, udvidelse, fornyelse, indskrænkning eller ophævelse af certificering

2) Oplysninger om hvilke aktiviteter der er indeholdt i en certificering

3) Typer af ledelsessystemer og geografiske områder hvor vi opererer  

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk