Dansk Vindues Verifikation (DVV)

Byggeriets Kvalitetskontrol er akkrediteret af DANAK til at udføre produktcertificering efter de Tekniske Bestemmelser for DVV på følgende områder:


Derudover tilbyder vi certificering til energimærkning A-G af facadevinduer (Ikke akkrediteret certificeringsordning under VinduesIndustrien) 

 

Tilmelding til Dansk Vindues Verifikation (DVV)

Sådan bliver du certificeret

Certificeringsforløbet består af følgende:

  • Virksomheden fremsender et ansøgningsskema og en udfyldt certificeringsaftale. Find aftalen ovenfor.
  • Auditor gennemgår ansøgning og certificeringsaftale, og planlægger evt. et optagelsesbesøg på virksomheden, hvor det verificeres, hvorvidt produktet ligger inden for rammerne fastsat i gældende udgave af Tekniske Bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation (Herefter TB for DVV) og dermed kan certificeres.
  • Virksomheden fremsender produktbeskrivelser, tegninger, datablade og et kvalitetsledelsessystem til evaluering (Fase 1 gennemgang)
  • Auditor evaluerer det fremsendte, udfører rapport af fase 1, foretager et telefoninterview med den produktansvarlige, og planlægger fase 2 auditbesøg på virksomhedens produktionssted.
  • Fase 2 audit gennemføres på virksomhedens produktionssted, hvor det afgøres, hvorvidt kvalitetsledelsessystemet følges og hvorvidt produktet og produktfrembringelsen, herunder virksomhedens egenkontrol og produktfrigivelse overholder kravene i TB for DVV.
  • Hvis systemet ses fuldt implementeret, krav til produkt og produktion ses overholdt, og der ikke findes afvigelser, udstedes der et produktcertifikat med en gyldighed på 3 år. Hvis der er afvigelser fra besøget på virksomheden, skal disse lukkes inden et certifikat udstedes.

Der udføres herefter årlig eller halvårlig overvågningsaudit på virksomheden i henhold til krav beskrevet i TB for DVV.

Henvisninger:
http://dvv.dk/
https://www.vinduesindustrien.dk

Du kan kontakte os på bk@byggekvalitet.dk eller på tlf. 72160110, hvis du ønsker flere oplysninger om certificeringen eller hvis du ønsker at indgå en certificeringsaftale med os.

Tekniske bestemmelser for DVV

Energimærkning af facadevinduer

Byggeriets Kvalitetskontrol er godkendt til, at gennemføre uvildig tredjepartskontrol af producenter, der ønsker at energimærke facadevinduer.

Den uvildige tredjepartskontrol sikrer, at aftalegrundlaget mellem Vinduesindustrien og Klima- og energiministeren om energimærkning af nye facadevinduer bliver overholdt.

Se mere om certificering af producenter, der ønsker at fremstille energimærkede facadevinder på hjemmesiden:
www.energivinduer.dk

Du kan kontakte os på bk@byggekvalitet.dk eller på tlf. 72160110, hvis du ønsker flere oplysninger om certificeringen eller hvis du ønsker at indgå en certificeringsaftale med os.

Anker og klager

Klager
På trods af de bedste intentioner om det modsatte kan der opstå en situation, som giver anledning til at indgive en klage.

Byggeriets Kvalitetskontrol har derfor en procedure der har som formål, at sikre en rettidig og uvildig behandling af klager.

Klager kan vedrøre certificeringsaktiviteter vi er ansvarlige for, en certificeret kunde eller inspektioner udført af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Byggeriets Kvalitetskontrol kvitterer for modtagelse af klager og anker senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen, samtidigt hermed oplyses hvor lang behandlingstid der kan forventes.

Klager sendes skriftligt til:
Byggeriets Kvalitetskontrol
Ådalen 13A
6600 Vejen
bk@byggekvalitet.dk 

Byggeriets Kvalitetskontrol vil snarest vende tilbage med et begrundet svar på klager. Den begrundelse der ligger til grund for svaret er gennemgået og godkendt af mindst én person, der ikke tidligere har været involveret i emnet for klagen.

Anker
Anker omfatter afgørelser truffet af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Personer der behandler og træffer beslutning i ankesager, kan derfor ikke være de samme, som har udført audit og truffet beslutninger på grundlag heraf.

Ankesager må ikke medføre diskrimination af appellanten.

Appellanten underrettes om modtagelsen af anken, og orienteres om hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet af behandlingen af anken.

Nyttige links

Støjberegner - varmepumper

Sikkerhedsstyrelsen 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-registeret)

Bygningsreglementet

Gulvbranchens Vådrums Kontrol

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Energistyrelsen

Juridisk Online Informationssystem - Retsinfo.dk

www.finduddannelse.dk

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ledningsejerregisteret

Håndbogen - Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
BAR Bygge & Anlæg har udgivet Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg på 4 sprog

VE-Bekendtgørelse
For virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Naturstyrelsen

www.boligejer.dk

www.virk.dk

www.byggevareinfo.dk
Kend din byggevarer - her finder du information om byggevarer, CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer

AB 18
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

AB Forbruger
Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Certificerede producenter

Du kan se en oversigt over certificerede producenter på www.dvv.dk

Lotte Baungaard Sørensen

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 02 40
Email: lbs@byggekvalitet.dk

Susanne Terp Vase

Susanne Terp Vase

Sekretær

Tlf.: + 45 72 16 00 76
Email: sva@byggekvalitet.dk