om bk as » Erklæring om audit- og certificeringsprocesser »

Erklæring om audit- og certificeringsprocesser

Byggeriets Kvalitetskontrol erklærer hermed at man på opfordring vil afgive følgende oplysninger:

Erklæring om audit- og certificeringsprocesser  

Byggeriets Kvalitetskontrol erklærer hermed at man på opfordring vil afgive følgende oplysninger:  

 1. Beskrivelse af audit- og certificeringsprocesserne for tildeling, opretholdelse, udvidelse, fornyelse, indskrænkning eller ophævelse af certificering
 2.  Oplysninger om certificeringsaktiviteter
 3. Typer af ledelsessystemer og geografiske områder hvor vi opererer    

Ad.1. 
På energimærkningsområdet, Bedre Bolig og på VE-områderne tildeles certificering efter krav fra Energistyrelsen.
På autorisationsområderne el, vvs og kloak tildeles certificering efter krav fra Sikkerhedsstyrelsen.

På energimærkningsområdet opretholdes certificeringen ved at den certificerede virksomhed underlægges overvågningsaudit mindst en gang årligt og en recertificering med intervaller på maksimalt 3 år.  

På kloak, vvs, el, Bedre Bolig og VE-områderne opretholdes certificeringen ved recertificering med intervaller på maksimalt 2 år.  

På energimærkningsområdet fremgår oplysninger om en certificerings gyldighedsområde og tidspunkter for tildeling samt udløb for certificerede virksomheder af en liste, som offentliggøres på www.byggekvalitet.dk.    

Ad. 2.
Auditaktiviteter  


Formål:
At sikre overblik og ensartede auditaktiviteter ved auditering af virksomheder.  

Gyldighed:
Auditaktiviteter på virksomheder  

Ansvar:
Direktør  

Grundlag:

 • Gældende lovgivning
 • Kvalitetshåndbog del 1.  

Fremgangsmåde:
Ved planlægningen af et auditprogram skal herunder nævnte områder overvejes.  

Auditaktiviteter:  

 • Gennemgang og opfølgning på afvigelser, som er identificeret ved tidligere audit på virksomheden
 • Undersøgelse og verifikation af virksomhedens opbygning, forretningsområde, politikker, processer, procedurer, registreringer og tilknyttede dokumenter
 • Kontrol af om disse opfylder alle krav af betydning for certificeringens gyldighedsområde
 • Kontrol af om processerne og procedurerne er udarbejdet, implementeret og vedligeholdes effektivt
 • Give virksomheden besked, med henblik på handling fra virksomhedens side, om eventuelle afvigelser mellem virksomhedens politik og målsætning i forhold til resultaterne
 • Kontrol af den virksomhedsansvarliges kvalifikationer og beføjelser
 • Kontrol af kvalifikationer ved tilfældigt udvalgte medarbejdere, såfremt virksomheden beskæftiger flere ansatte
 • Gennemgang af hvorvidt virksomheden følger op på klager.
 • Kontrol af om virksomheden har adgang til ajourført regelgrundlag, eventuelt i digital form
 • Kontrol af om virksomheden råder over egnet og kalibreret prøve- og måleudstyr
 • Undersøgelse af den virksomhedsansvarliges kontrol med det udførte arbejde, og arbejdsdokumentationen i form af udfyldte tjekskemaer m.v. 
 • Kontrol af virksomhedens efterlevelse af alle relevante krav, i forbindelse med arbejder der er omfattet af certificeringens gyldighedsområde
 • Kontrol af om virksomhederne efterlever KS systemet på særlige fokusområder, som udstikkes af Sikkerhedsstyrelsen
 • Virksomhedens anvendelse af DANAKS og Byggeriets Kvalitetskontrols mærke / logo og henvisninger til certificering, herunder gyldighedsområde m.v. i deres markedsføring, herunder web
 • Gennemgang af virksomhedens markedsføringsmateriale og øvrige dokumenter som anvendes ved korrespondance med deres kunder, herunder indhold af en eventuel hjemmeside  

Ad. 3.
Vi certificerer ledelsessystemer på følgende områder:  

 • Kloak, vvs og el
 • Energimærkning
 • Styret boring
 • VE (vedvarende energi)
 • Tæthedsmåling
 • Termografiinspektion
 • Boring/skæring i beton
 • GVK
 • Energimærkning af facadevinduer
 • Huseftersyn
 • Bedre Bolig

Vi opererer indenfor Danmarks grænser    

Øvrigt
Oplysninger som er afgivet til kunder eller markedet, herunder markedsføring skal være nøjagtige, og må ikke være misvisende.